Naše službe

Služba za prijem i upravno-pravne poslove

Prijem svih stranaka, vođenje razgovora, prijem svih zahteva, analiza istih, popunjavanje prijemnog lista u kome se određuje kategorija slučaja i služba koja će postupati po zahtevu. Izdavanje uverenja za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak. Radno vreme predviđeno za prijem korisnika je od 8 do 13 časova, kako bi se mogli popuniti svi prijemni listovi, koji se tog dana prime, jer na osnovu njih pisarnica otvara predmete, a u cilju dnevne ažurnosti.

Služba za zaštitu dece i omladine

Centar za socijalni rad vrši poslove zaštite porodice, pomoći porodici i starateljstva (Porodični zakon, čl. 12). U odnosu na korisnike u sukobu sa roditeljem, starateljem ili zajednicom, koji svojim ponašanjem ugrožavaju sebe i okolinu, odnosno čine krivična dela i prekršaje, organ starateljstva preduzima sledeće aktivnosti kako bi uticao na pravilan razvoj maloletnika i jačanje njegove lične odgovornost:

Kancelarija za materijalna davanja

Kancelarija za materijalna davanja bavi se poslovima rešavanja po zahtevima za: novčanu socijalnu pomoć, dodatak za pomoć i negu drugog lica uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, jednokratnu novčanu pomoć i intervetnu jednokratnu pomoći U kancelariji za materijalna davanja radi osam stručnih radnika (socijalni radnici) i tri pravnika. Rad stručnih radnika je organizovan po teritorijanom principu.

Informišite se detaljnije o Centru za Socijalni Rad Ivanjica
Header button label:detaljnijedetaljnije

Naši saradnici